GDPR și Politica de confidențialitate

Subscrisa DEMOS INTERMED SRL cu sediul în București, Sector 3, strada Baba Novac nr 18, bl 24B, ap 98, identificată prin nr. Reg.Com J40/16486/2005, CUI RO17998151 reprezentată de Dl. ZAMBITCHI IURIE, în calitate de Administrator, prin prezența vă informăm următoarele:

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulație a acestor date. Scopul principal al acestuia este creşterea nivelului de protecţie a datelor personale şi crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Regulamentul stabileşte normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la liberă circulație a datelor cu caracter personal.

Datele personale pe care le prelucrează societatea DEMOS INTERMED SRL sunt datele de identificare, ce decurg ca urmare a încheierii, modificãrii sau încetarii relațiilor de naturã comercialã precum şi dacă e cazul de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse publice atunci când deveniți clientul nostru.

Datele personale ale clienţilor (numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de fax) sunt prelucrate pe tot parcursul relaţiei noastre contractuale şi după finalizarea acesteia, cel puţin pe perioada impusã de prevederile legale aplicabile în domeniu, inclusiv, cu privire la dispoziţiile privind arhivarea.

Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu relaţia contractuală în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale, comunicăm aceste date către autorități publice, operatori, terţi sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari.

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiați de urmãtoarele drepturi adiţionale:

  • Dreptul la informare – se pot solicita informații privind activităţile de prelucrare a datelor personale;
  • Dreptul la rectificare – se pot rectifica sau completa datele personale inexacte;
  • Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – se poate obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care se contestă exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – pentru datele care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere – posibilitatea de a depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământ, se poate retrage oricând. Retragerea consimţãmantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii ramânând în continuare valabilă;
  • Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: se poate solicita şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta şi contestarea deciziei.

Aceste drepturi pot fi exercitate, din data de 25 mai 2018, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări la sediul nostru social din București, Sector 3, Șoseaua Dudești-Pantelimon nr 42, bl. T2, parter sau la adresa office@demos.ro.

În plus, a fost numit un Ofiţer pentru Protecţia Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior menţionate.